Skip to main content

Studera till civilingenjör i Teknisk Design

Den moderna tillvaron blir alltmer komplex och tekniskt avancerad och vi ställer allt större krav på tjänster, produkter och arbetsredskap av olika slag. De ska inte bara ha en bra teknisk funktion – de ska också ha en attraktiv utformning, vara begripliga och lätta att använda, vara ergonomiskt riktigt utformade och vara så bra som möjligt ur miljösynpunkt.

  För teknisk design är det centralt att åstadkomma ett helhetsperspektiv på produktutvecklingsprocessen och en syn på tekniken och dess användning där människans behov och förmågor sätts i centrum.

  Upplägg

  Utbildningen är uppdelad i två block – kandidatutbildningen som sträcker sig över de tre första åren och masterutbildningen de två sista åren vilket ger dig en civilingenjörsexamen i Teknisk Design.

  Kurserna på Teknisk design syftar till att ge en helhetssyn på produktutvecklingsprocessen och därför läser studenterna ingenjörs- och designdelarna parallellt och integrerat. En förmåga att på ett ingenjörsmässigt sätt lösa problem tränas upp samtidigt som man lär sig designmetodik och att presentera och kommunicera sina idéer. Information om kurserna hittar du här

  Översikt

  Under utbildningen genomförs flera verklighetsbaserade projekt, ofta i samarbete med företag. Antalet projekt och projektens komplexitet ökar under utbildningens gång genom att nya kunskaper används i projekten. Under vårterminen det tredje året görs ett större projekt, ett kandidatarbete, som avslutar den första delen av utbildningen och ger en teknologie kandidatexamen.

  I årskurs tre väljer teknologen vilket masterprogram hon/han vill gå i år fyra och fem för att fördjupa sina kunskaperna. Masterutbildningarna är helt på engelska och i klassen går både svenska och internationella studenter. Avklarad kandidatutbildning ger bl.a. platsgaranti på Teknisk designs masterprogram Industrial Design Engineering, MPDES. Hit kan studenter från andra utbildningar söka om de uppfyller kraven. Se sidan om masterprogrammet för mer information. Det går även att söka andra masterprogram. De masterprogram förutom MPDES ger en civilingenjörsexamen i Teknisk design är:

  • Entrepreneurship and Business Design
  • Industrial Design Engineering
  • Interaction Design and Technologies
  • Product Development​
  • Quality Operations Management
  • Industrial Ecology
  • Ledarskap och lärande

  Under de två sista åren finns möjlighet att studera en eller två terminer utomlands genom något av våra utbytesprogram. Chalmers har utbyten genom bland annat Unitech, Erasmus och World Wide. Mer info hittar du här

  Vad jobbar man med?

  Det finns en ökande efterfrågan på civilingenjörer med bred kompetens inom användarcentrerad produktutveckling, design och, med gedigna kunskaper om produktutvecklingsarbetets organisation och arbetsmetoder samt god kännedom om tillverkning. Vi på Teknisk design arbetar för att skapa en utbildning som möter näringslivets behov.

   

  Vad jobbar man med efter Teknisk Design?
  Yrkesroller för TD-ingenjörer

  En trend vi ser nu är att företag som anställt examinerade från TD hör av sig och vill få flera.

  Undervisning

  De första tre åren på det femåriga civilingenjörsprogrammet kallas kandidat och ger en egen examen, de åren på TD innehåller alla obligatoriska kurser och moment för att få titeln civilingenjör om man sedan som student väljer ett av programmet godkänt masterprogram för år fyra och fem – läs mer under Utbildningen

  Första året innehåller mycket matematik för att lägga grunden till teknikämnena. Parallellt går kurser i designmetodik, grundläggande färg- och formlära. Studenterna lär sig också skiss- och modellteknik samt datormodellering för att på olika sätt kunna presentera och kommunicera sina idéer och lösningar.

  Student_vid_dator
  Studier vid dator

  I årskurs två handlar det om att anpassa en produkt efter människorna som ska använda den. Detta gör man i kurserna Produktsemiotik (hur form och färg visar en produkts funktion), Ergonomi, Behov & krav samt Design & användaranpassning. Under året går dessutom teknikkurser inom mekanik, hållfasthetslära, materialteknik och mekatronik. Genom dessa får du som student inte bara faktakunskaper utan du arbetar även upp en förmåga att logiskt och metodiskt lösa problem.

  Tredje året läser man kurser i konstruktions- och tillverkningsteknik för att lära sig hur idéer faktiskt ska kunna realiseras. Studenterna läser också kursen Miljöteknik – hållbar utveckling för att få en förståelse för hur produkter påverkar miljön, både vid utveckling, tillverkning, användning, transport och när den ska slängas. Året avslutas med kandidatarbetet där grupper om 4-6 studenter arbetar med ett verkligt produktutvecklingsprojekt tillsammans med ett företag.

  Lokaler och utrustning

  Chalmers har en mängd resurser för att göra studietiden lättare, mer utvecklande och roligare för alla studenter. Här finns karriärservice, bibliotek, studiecentrum samt en aktiv kår och ett rikt föreningsliv. På Teknisk design har vi ytterligare en del resurser som behövs för att göra just vår utbildning så bra som möjligt.

  Lokaler

  Lokalerna är utformade för att främja kreativitet. Årskurs ett, två och tre har salar med egna arbetsplatser och övriga klasser har projektrum med hurtsar och skåp. Det finns även tillgång till ett antal grupprum för studier, handledning och möten. Miljön är flexibel och det är lätt att kommunicera, samarbeta och att utbyta idéer.

  I direkt anslutning till salarna finns verkstad med verktyg för modellbyggen. 

  TD_verkstad
  Arbete i verkstad

  Lokalerna ska göra det enkelt att växla mellan olika arbetssätt och att snabbt gå från idé och skiss till fysiska modeller av olika slag. Miljön ska också vara stimulerande för att stödja det kreativa och produktiva arbetssätt som är en viktig del av Teknisk design. Eftersom vi blir sponsrade av företag är det mesta materialet gratis för studenterna.

  Data och 3D

  Teknisk design har en datasal utrustad med PC-datorer som alla har licenser för de program som behövs för modellering, konstruktion, rendering och grafik i undervisning och i projektarbeten. Vi jobbar även med film och animeringsprogram, materialdatabaser, program för att beräkna produkters miljöpåverkan med mera. I anslutning till salarna finns scanner och skrivare.

  Tillsammans med Maskinprogrammet finns 3D-printers för att på ett snabbt sätt gå från virtuella modeller till fysiska plastmodeller som kan användas för att exempelvis göra utvärderingar och tester.

  Usability-labb

  För att testa designförslag och se hur människor verkligen använder en produkt har vi ett usability-labb.  Där finns utrustning för att filma testerna och studenterna kan observera användaren genom ett fönster som är en spegel sedd från testrummet. På så sätt minskar risken att påverka testerna och användarens beteende kan i lugn och ro studeras.

  Materialbibliotek

  För att kunna få en förståelse för material och dess karaktäristik finns ett matereialbibliotek med hundratals olika materialprover med tillhörande information. Här kan alla studenter på Teknisk design leta, undersöka, diskutera och känna på material. Via en databank går det sedan att ta fram mer information om exempelvis ekologiska och hanteringsmässiga aspekter av materialet. Biblioteket uppdateras varje år. .

  Vem kan söka

  Teknisk design har dels ett civilingenjörsprogram och dels ett eget masterprogram (MPDES). Ansökan på kandidatnivå innebär även att man söker det femåriga civilingenjörsprogrammet. Den som blivit antagen till, och klarat, kandidatnivån är sedan garanterad en plats på TDs masterprogram, men kan även välja andra masteravslutningar. Båda programmen har antagning på hösten och ansökan görs som vanligt på våren via studera.nu. Mer info hittar du på Chalmers.se

   

  Civilingenjörsprogrammet

  Programmet är femårigt och uppdelat på tre år med kandidatexamen och två år master med civilingenjörsexamen. Vi tar varje år in cirka 45 studenter. Förkunskapskraven hittar du på Chalmers.se.

   

  Masterprogrammet  Industrial Design Engineering

  Mer informationom Teknisk designs eget masterprogram Industrial Design Engineering (MPDES) hittar du här 

  På Chalmers hemsida för masterprogrammen eller hos studievägledaren kan du få mer information om vilka kurser som krävs för att vara behörig att söka till MPDES, här.