Hoppa till huvudinnehåll

Vågstation för automatisk vägning av nötkreatur

Automatisk vågstation för nötkreatur

Rubrik för bild 2

Vågstation

Detta projekt behandlar utvecklandet av en vågstation för automatisk vägning av nötkreatur som genomförts tillsammans med uppdragsgivare Hencol AB.

Uppdragsgivare Hencol AB

Handledare Pontus Wallgren

Arbetsgrupp Pontus Andrén Marie Ankerbåge Gustav Kolleby Oskar Strömblad

 

Hencol är ett mindre svenskt bolag som utvecklat ett alternativt sätt att väga nötkreatur, vilket grundar sig i att kontinuerligt samla in viktdata och låta djuren väga sig själva. Genom att placera en vågstation i en passage i stallet kommer djuret att passera vågstationen dagligen. Vågstationen är försedd med en RFID-antenn och stalldator och djuren är försedda med en RFID-tagg i örat. Med hjälp av detta fås en kontinuerlig insamling av data som används för att beräkna en viktkurva för djuren och därmed få information om hälsostatus och lämplig tidpunkt för slakt.

I dagsläget finns ingen standardprodukt för vågstationer från företagets sida. Istället byggs stationen efter vad som anses lämpligt för den specifika gården och dess användning. Dagens vågstationer har en ineffektiv tillverkning, tidskrävande montering och är svår att anpassa efter förändrade förutsättningar. Ofta krävs det efterbearbetningar hos slutkund vilket kan skada vågstationens ytskikt. Detta kan uppfattas som oprofessionellt och är tidskrävande.

I en inledande fas med förstudier samlades en stor mängd data in för att få en ökad förståelse för produkten och miljön den verkar i. Datainsamlingen skedde med hjälp av observationer, intervjuer, litteraturstudier och möten med företaget. Den insamlade informationen låg sedan till grund för funktionsanalysen och kravlistan som skapades.

Efter förstudierna började en ny fas med idégenerering. Det togs fram tre koncept som presenterades för Hencol. Efter diskussioner med företaget togs beslut om vad som var bra med de olika koncepten och vad som skulle vidareutvecklas. Därefter följde ny idégenerering för att slutligen nå ett slutkoncept.

Det slutkoncept som tagits fram bygger till stor del på samma princip som dagens lösningar. Den största skillnaden är att monteringen förenklats och fler justeringsmöjligheter finns, som därmed minskar behovet för efterjusteringar